Operator สัญลักษณ์เครื่องหมาย

บทนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายประกอบการคำนวนของตัวแปร

1. การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์ +,-,*,/ และ % ( หารเอาเศษ หรือ Modulo)

จากบทที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการกำหนดค่าให้ตัวแปรแล้ว ให้เปิด Xcode แล้วเขียนโปรแกรมตามนี้ดูครับ

ผลที่ได้

ให้สังเกตุว่าคำสั่งหาร ( / ) ผลออกมาเป็น 0 เพราะเราใช้ตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม (Integer) มารองรับ ผลจึงได้เก็บค่าจำนวนเต็มไว้คือ 0 (ผลจากการหารจริงๆคือ 5/10 = 0.5) ให้เราลองเปลี่ยน ชนิดตัวแปร ให้เป็น ทศนิยม (Double) แล้วลองทำการหารใหม่อีกรอบ

ผลของการทำงานคือ 0.5 ทศนิยมจะเก็บใว้ที่ตัวแปร Double หรือ Float เสมอ

การหารเพื่อเอาเศษ (Modulo) จะใช้สัญลักษณ์ “%” ระหว่างตัวแปร

ผลการทำงาน

จากผลของการหารเอาเศษ

วิธีคิด : เอา 9 Mod 5 เหมือน 9 หาร 5 จะได้เศษ 4

ThaiSwiftClass.com Example of Mod ( Modulo )

การใช้สัญล้กษณ์ผสม (Compund Operator)

ในการคำนวนของตัวแปร เราสามารถใช้สัญลักษณ์ += หรือ -= แทนการเขียน x = x + y ได้ จะเป็น x += y         หรือ x -= y (x = x – y) ดูจากตัวอย่าง

ผลการทำงาน

ขอให้ลองไปฝึกให้คล่องมือ บทต่อๆไปจะเริ่มเห็นภาพของโปรแกรมที่เราตั้งใจจะเขียนมากขึ้น ไม่ว่าเป็นการสร้างเงื่อนไข การทำงานวนหาค่าที่ต้องการ การสร้างฟังก์ชั่น เพื่อพร้อมสำหรับสร้าง iOS App แรกของเรา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.