Operator สัญลักษณ์เครื่องหมาย

บทนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายประกอบการคำนวนของตัวแปร

1. การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์ +,-,*,/ และ % ( หารเอาเศษ หรือ Modulo)

จากบทที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการกำหนดค่าให้ตัวแปรแล้ว ให้เปิด Xcode แล้วเขียนโปรแกรมตามนี้ดูครับ

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 1
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 1

จากนั้นให้กด Command + R เพื่อสั่ง ดูผลโปรแกรม

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 1
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 1

ให้สังเกตุว่าคำสั่งหาร ( / ) ผลออกมาเป็น 0 เพราะเราใช้ตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม (Integer) มารองรับ ผลจึงได้เก็บค่าจำนวนเต็มไว้คือ 0 (ผลจากการหารจริงๆคือ 5/10 = 0.5) ให้เราลองเปลี่ยน ชนิดตัวแปร ให้เป็น ทศนิยม (Double) แล้วลองทำการหารใหม่อีกรอบ

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 1.1
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 1.1

ผลของการทำงานคือ 0.5 ทศนิยมจะเก็บใว้ที่ตัวแปร Double หรือ Float เสมอ

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding Result 1.1
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding Result 1.1

การหารเพื่อเอาเศษ (Modulo) จะใช้สัญลักษณ์ “%” ระหว่างตัวแปร

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 2
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 2
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 2
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 2

จากผลของการหารเอาเศษ

วิธีคิด : เอา 9 Mod 5 เหมือน 9 หาร 5 จะได้เศษ 4

ThaiSwiftClass.com Example of Mod ( Modulo )
ThaiSwiftClass.com Example of Mod ( Modulo )

การเพิ่มหรือตัวแปรโดยใช้สัญลักษณ์ ++ หรือ —

การเพิ่มค่าของตัวแปร ( ++ ) สามารถวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวแปร ซึ่งจะให้ผลที่แตกต่างกัน ให้ลองเขียนโปรแกรมจากตัวอย่าง

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 3
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 3
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 3
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 3

ผลการทำงาน

1. จากตัวอย่างชุดแรก intC = intA++ ผลคือ intC = 5 (ค่าเดิมของ intA) จากนั้นผลของ ++ ที่ข้างหลังของ intA จะไปเพิ่มค่าให้ intA จะได้ 6

2. ผลของ intC = ++intA จะได้ 6 ทั้งคู่ เพราะผลของการนำ ++ ไว้ข้างหน้าจะทำให้ค่า intA + 1 ทันที

3. ผลของ intC = intA + 1 จะได้ intC = 6 แต่ค่า intA เท่าเดิม เพราะเราใช้ intA เป็นตัวอ้างอิงเฉยๆ

 

คราวนี้มาดูผลของการลดตัวแปรบ้าง ( — ) 

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 4
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 4
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 4
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 4

ผลการทำงาน

1. จากตัวอย่างชุดแรก intC = intA– ผลคือ intC = 5 (ค่าเดิมของ intA) จากนั้นผลของ — ที่ข้างหลังของ intA จะไปลดค่าให้ intA จะได้ 4

2. ผลของ intC = –intA จะได้ 4 ทั้งคู่ เพราะผลของการนำ — ไว้ข้างหน้าจะทำให้ค่า intA – 1 ทันที

3. ผลของ intC = intA – 1 จะได้ intC = 4 แต่ค่า intA เท่าเดิม เพราะเราใช้ intA เป็นตัวอ้างอิงเฉยๆ

 

การใช้สัญล้กษณ์ผสม (Compund Operator)

ในการคำนวนของตัวแปร เราสามารถใช้สัญลักษณ์ += หรือ -= แทนการเขียน x = x + y ได้ จะเป็น x += y         หรือ x -= y (x = x – y) ดูจากตัวอย่าง

ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 6
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding 6
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 6
ThaiSwiftClass Operator and Condition coding result 6

ขอให้ลองไปฝึกให้คล่องมือ บทต่อๆไปจะเริ่มเห็นภาพของโปรแกรมที่เราตั้งใจจะเขียนมากขึ้น ไม่ว่าเป็นการสร้างเงื่อนไข การทำงานวนหาค่าที่ต้องการ การสร้างฟังก์ชั่น เพื่อพร้อมสำหรับสร้าง iOS App แรกของเรา

 

 

 

Leave a Reply